Îãëàñè , Oglasi , ðàáîòíè ìåñòà , rabotnimesta , Oglasnik , Îãëàñíèê , rabota , ðàáîòà , Öåëà Ìàêåäîíè¼à >>Хемија

*

          
    
         
  Öåëà Ìàêåäîíè¼à >>Хемија                                                                                                                                                             

      
  Премиум огласи
  Заменик Технички раководител на Лаб за калибрација (АМСМ ) АМСМ *** - Го менува Техничкиот раководител на АМСМ Услуги-Лабораторија за калибрација во негово отсуство - Изготвува упатства за работа врз база на деловниот процес - Се грижи за почитување на заштитата на доверливите информации дефинирана во ISO/IEC 17025 - Води сметка за примена на законските прописи и други акти - Спроведува интерни проверки според ISO стандародот - Преставување, застапување и промоција на правното лице пред потенцијални купувачи - Се грижи за правилно функционирање на мерната опрема според годишен план за одржување на опремата дефиниран во ISO/IEC 17025 - Подготовка и операционализација на годишна план за стручно усовршување на вработените - Одржување на квалитетот на калибрацијата - Одговорен за планирање на калибрацијата од целиот опсег на акредитација и вршење на калибрирање од опсегот на акредитација за кој е компетентен - Пресметка на мерна неодреденост од опсегот на акредитација за кој е компетентен - Потпишување/издавање на Сертификати за калибрација од опсегот на акредитација согласно Одлука за овластени потписници донесена од страна на Управителот

  

Ñòðaíà 1 îä 1

  | Почетна |   | Помош |  | Контакт |
  
Неозначена
Автомобилска
Администрација
Археологија
Безбедност и заштита при работа
Ветерина
Воена
Геодезија
Градежништво и Архитектура
Графичка
Дистрибуција
Дрвна
Е-комерц
Економија
Електроника и Телекомуникации
Енергетика
Животна средина
Забава и рекреција
Земјоделство
Издаваштво
Инжинерство
Информатичка технологија
Јавна Администрација
Комунална
Консалтинг,тренинг и човечки ресурси
Машинство
Медиуми
Медицина
Менаџмент
Металургија
Невладини организации и Здруженија
Недвижнини
Образование и наука
Одбрана
Осигурување
Полиција
Право
Прехранбена
Продажба и Маркетинг
Производство
Ревизија
Рударство
Сметководство
Сообраќај
Социјална
Спорт
Стоматологија
Текстилна
Трговија
Туризам
Убавина и здравје
Угостителство
Уметност и Култура
Услуги
Фармација
Финансии и банкарство
Фонд
Хемија
Хотелиерство
Царина
Човечки ресурси
Шпедиција и транспорт
Шумарство
Сите дејности
 
 
Примете ги на e-mail огласите за дејностите и регионите од Ваш интерес